Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden staat vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem dan contact met me op via sanne@dewijzestudent.nl

Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met het afnemen van een pakket, losse sessies of online diensten. Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat. Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Gang van zaken begeleiding

Bij persoonlijke begeleiding gelden de volgende regels:

 1. De tijdstippen en locaties van de sessies worden steeds in overleg vastgesteld.

 1. Voor aanvang van de begeleiding wordt een contract getekend waarin de overeenkomst staat die deWijzeStudent aangaat met de student.

 1. De middelen die worden ingezet bij begeleiding zijn toegesneden op de persoonlijke thema’s die in de sessies aan de orde komen en bestaan uit betrouwbare en gevalideerde instrumenten.

 1. Alle materialen of bescheiden van welke aard dan ook uitgereikt ter ondersteuning van het begeleidingstraject en materiaal gebruikt in de online crash courses blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van deWijzeStudent. Bij ander gebruik dan uitsluitend persoonlijk gebruik zal dit achteraf apart worden gefactureerd als verkoop van trainingsmateriaal.

 1. Zowel halverwege als aan het einde van het begeleidingstraject vindt een evaluatie plaats waarin het proces wordt geëvalueerd en de doelen op actualiteit worden getoetst.

 1. Alles wat tijdens een begeleidingstraject wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen bijzonderheden met betrekking tot de student zelf en de aard en omvang van de zaken die worden besproken slechts gedeeld worden met anderen indien de student daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

 1. De sessies hebben een duur van 60 à 90 minuten.

 1. De student betaalt aan deWijzeStudent een bedrag per sessie of per pakket. Het bedrag wordt vooraf door beide partijen overeengekomen en dient direct na de sessie of binnen 14 dagen na dagtekening factuur betaald te worden.

 1. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. deWijzeStudent kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer de student zich niet tijdig heeft afgemeld.

 1. deWijzeStudent houdt zich aan de bepalingen van de WBGO en de ethische en overige beroepscode bepaald door de NOBCO.
 2. deWijzeStudent is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de student onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

 1. Deelname is op eigen risico. Student is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijst deWijzeStudent je door naar je huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

 1. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
 1. Het aantal overeengekomen sessies bij een afgenomen begeleidingspakket is afgerond;
 2. Student geeft aan dat hij/zij de begeleiding wil beëindigen;
 3. Student stuurt deWijzeStudent een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;
 4. DeWijzeStudent stuurt de student een brief met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet deWijzeStudent alleen wanneer:
  • Student herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen;
  • Student heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde actieplan.
  • Student zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de student en deWijzeStudent;
  • deWijzeStudent van mening is dat de problematiek van de student niet overeenkomen met de competentie van deWijzeStudent om de student te kunnen begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

Kan ik iets voor je betekenen?
Stuur me een appje.